Historie

De fa. S. Amsterdam Transport is één van de oudste transportbedrijven in Friesland. De huidige eigenaar, Siep Amsterdam, is de vijfde generatie. Het bedrijf is in 1884 gesticht door Pieter Amsterdam. Hij was in 1858 geboren en werkte in het begin als schippersknecht bij Pieter Hobma die toen een beurtdienst van Hindeloopen naar Sneek onderhield.

De pioniersfase

Pieter is vanaf 1880 actief als schippersknecht bij Pieter Hobma. Echter de zaken gaan niet goed en Hobma gaat failliet. Pieter besluit voor zichzelf te beginnen. Zijn bedrijfskapitaal bestaat uit een kleine tjotter, een handkar en een kruiwagen. Hij gaat een samenwerkingsverband aan met de fa. Sjoerd Meinesz uit Nijega, tegenwoordig Elahuizen. De goederen van en naar Hindeloopen worden zoveel mogelijk vanuit Nijega met het schip naar Hindeloopen gebracht en gehaald. Ook wordt de tjotter voor kleinere hoeveelheden gebruikt. Als er in 1898 een zuivelfabriek in Nijega komt, investeert de fa. Meinesz in een stoomboot om de producten vanuit Nijega sneller naar Sneek en Leeuwarden te kunnen vervoeren. Deze stoomboot kan niet in Hindeloopen komen. Pieter stopt met de samenwerking. Hij gaat dan tot 1902/1903 samenwerken in een zelfde constructie met een collega uit Koudum. Inmiddels heeft een zekere Koops de beurtdienst van Hobma hervat. De tweede generatie Amsterdam is in 1898 in het bedrijf gekomen. Dit biedt Pieter de mogelijkheid om in het voorjaar ook aan de lucratieve haring- en ansjovis visserij deel te nemen. Zijn zoon Wiggert kan vanaf 1898 als 12-jarige de beurtdienst samen met de collega uit Koudum behartigen. Vanaf 1902/1903 beginnen vader en zoon een samenwerking met voornoemde Koops met de bedoeling op korte termijn de beurtdienst geheel over te nemen.

Vervoer over water

In 1907 nemen vader en zoon nemen de beurtdienst helemaal over. Er wordt wekelijks twee keer op Sneek gevaren.  In 1923 wordt dit schip vervangen door een groter ijzeren schip. Kort daarna in 1925 stopt Pieter Amsterdam en zoon Wiggert zet de beurtdienst door met personeel. In 1929 komt zoon Siep in het bedrijf. Een andere vervoerder (Zoethout), die een beurtdienst naar Workum en Bolsward onderhoudt, investeert in 1930 in een vrachtwagen en gaat daarmee ook naar de markt in Sneek. Wegens deze concurrentie koopt de fa. Amsterdam in 1930 een motorboot. Deze motorboot heeft tot 1 februari 1950 dienst gedaan.

Vervoer over de weg

In begin 1945 neemt Siep Amsterdam (derde generatie) samen met een compagnon het transportbedrijf Zoethout over. Deze compagnon neemt afscheid in 1954. Men gaat door onder de naam Gebr. Amsterdam. In 1945 wordt Siep afgelost door zijn  jongste broer Frederik op de motorboot. Na het definitief stoppen met de beurtvaart over water, wordt Frederik in 1950 mede-eigenaar van het bedrijf. Van voornoemde fa. Zoethout wordt in 1953 ook de brandstoffenhandel overgenomen. Dit zal later de uitbreiding naar het (inter)nationale wegvervoer tot gevolg hebben. In de jaren 1945-1965 is het bedrijf puur lokaal en regionaal actief. Men is actief op het gebied van beurtdienst, veevervoer naar de weekmarkten in Sneek en Leeuwarden, verhuizingen  en  brandstoffenhandel. Iedereen binnen een straal van enkele kilometers vanaf Hindeloopen behoort tot de klantenkring.

In 1965 zijn de zonen van Siep, namelijk Anne, Piet en Klaas (vierde generatie) ingetreden in het bedrijf. In dat jaar is het mogelijk om zelf steenkool vanuit de Limburgse mijnen en Duitsland aan te voeren. Dit is de basis voor een snelle uitbreiding van het bedrijf.  Naast steenkool wordt bulktransport en palletvervoer steeds belangrijker. Het wordt duidelijk dat de regionale activiteiten qua omzet volledig worden overvleugeld door de (inter)nationale transportactiviteiten. Dit maakt een geleidelijke uitbreiding van het wagenpark noodzakelijk. Vanaf medio jaren 80 neemt de Gebr. Amsterdam afscheid van het transport van goederen naar de plaatselijke middenstand. Ook stoppen ze met het veevervoer. Het bedrijf heeft dan geen zakelijke binding meer met de plaats Hindeloopen en directe omgeving.

In deze periode is Siep Amsterdam jr. (vijfde generatie) ook al in het bedrijf gestapt. Samen met zijn vader Anne runt hij het bedrijf tot begin 2004. Daarna treedt Anne uit. Incidenteel springt hij nog wel eens bij als dat nodig is. Rond de eeuwwisseling legt het bedrijf zich steeds meer toe op distributievervoer. Steeds meer worden de activiteiten verlegd van Duitsland en Frankrijk naar de Scandinavische landen. Tegenwoordig houdt het bedrijf zich uitsluitend bezig met distributievervoer van de Benelux naar alle Scandinavische landen, nu onder de naam Siep Amsterdam Transport.

Tot slot

Er is veel veranderd vanaf 1898 tot de dag van vandaag. In 1898 liep de twaalfjarige Wiggert Amsterdam bij nacht en ontij met grote sommen geld, voor de afgeleverde vaten roomboter, in de binnenzak van zijn jas de laatste vijf kilometer vanuit Koudum naar Hindeloopen. Dit voor klanten uit zijn tijd.

Vandaag worden onder de meest barre winterse omstandigheden met van sneeuwkettingen voorziene vrachtwagens, bestuurd door vakbekwame chauffeurs, goederen afgeleverd bij klanten in Noorwegen. Dit voor klanten uit onze tijd.

Het bedrijf Siep Amsterdam Transport zet met het distributievervoer naar Scandinavië een Hindelooper traditie voort die al uit de Gouden Eeuw, toen met fluitschepen, stamt.

De dienstbaarheid aan de klanten en de verantwoordelijkheid voor de af te leveren goederen, deze kernwaarden stonden, staan en zullen altijd hoog in het vaandel van ons transportbedrijf blijven staan.